Závěr zasedání valné hromady 10.2. 2009

Závěr zasedání valné hromady 10.2. 2009

Závěr ze zasedání valné hromady Společnosti přátel Afriky konané 10. února 2009 v Informačním centru OSN, Praha 5.

Zprávu zpracovali zvolení členové návrhové komise Dr. Vincent Streit, Dr. Vladimír Klíma a Mgr. Petra Greifová

Valnou hromadu moderoval dr. O. Hulec

1/ Valná hromada  SPA schválila zprávu předsednictva za r. 2008 přednesenou Mgr. Tomášem Boňkem, 1. místopředsedou  SPA, která obsahovala sdělení o finančních problémech, vyúčtování a s tím souvisejícím omezením původně plánované činnosti. Mgr. Boněk vysvětlil příčiny, které k tomu vedly včetně nečekaných změn, hlavně odchodu předsedkyně Ing. Dessiové z funkce v červnu t.r., zvolené na minulé valné hromadě.

2/ Valná hromada schvaluje a nemá připomínky ke zprávě revizní komise SPA, kterou přednesl Ing. R. Kotrba k celkovému hospodaření za r. 2008, zpracovanému bývalou hospodářskou pí. Evou Popílkovou.

Celkový příjem z členských poplatků představoval částku 13.150,- Kč.

Celkový příjem po obdržení dotace z MZV (v dubnu 2008) činil 231.250,- Kč.

Stav bankovního účtu SPA 0280979339/0800 na konci roku činil 34.000,- Kč, protože jsme museli vrátit 1. část nevyčerpané finanční dotace MZV v částce 125.000,- Kč, kterou nebylo možné uhradit jednotlivé naplánované projekty.

3/ Protože letošní valná hromada nebyla volební, schválili  přítomní členové rozšíření předsednictva  SPA  formou  kooperace  o nové členy: Mgr. Milana Orálka ( starost o nově pojaté webové stránky SPA) a Mgr.  Petry Greifové ( bude zastávat funkci mediální koordinátorky). Stejným způsobem byl schválen i další nový člen předsednictva p. Jiří Suchomel, který se nabídl, že by se rád podílel na činnosti předsednictva SPA.

4/ Byla schválena i informace o další koncepci a náplni činnosti SPA na r. 2009, kterou přednesl 2. místopředseda SPA Dr. V. Streit. Informoval rovněž o předběžném kladném vyřízení žádosti o dotaci na projekty SPA z prostředků MZV na r. 2009 a zdůraznil nutnost změn ve financování činnosti SPA v letošním roce, nespoléhat totiž jen na zmíněnou dotaci, ale hledat sponzory, vlastní zdroje a uskutečňovat projekty na základě vlastní činnosti členů a přátel SPA bez vysokých finančních nákladů. Informoval i  konkrétních akcích SPA, které se uskutečnily v loňském roce: pí. Vlčková připravila dvě přednášky o Etiopii, dr. Streit uspořádal putovní výstavu o E. Holubovi na Slovensku, dr. Hulec uskutečnil tři přednášky o jihoafrickém regionu a dr. Klíma pět přednášek o Africe.

5/ V diskusi vystoupilo několik přítomných členů a hostů valné hromady:

Pí. Jitka Vlčková informovala o stavu členské základny i o své rezignaci na členství v předsednictvu.

Ing. M. Hrušková vystoupila s návrhem na navýšení členských příspěvků SPA na r. 2009 na 100 Kč pro důchodce nebo studenty a 200 Kč pro zaměstnané členy.

Na návrh Dr. O. Hulce valná hromada rovněž schválila, aby všichni členové SPA, kteří do 30. června 2009 nezaplatí členské příspěvky, byli automaticky vyškrtnuti z členské základny.

Dr. V. Klíma upozornil na potřebu pokračovat v činnosti SPA i přes finanční problémy v současnosti a navázat na závěry říjnové konference z r. 2007 věnované Africe. Navrhl, aby byla SPA zařazena do seznamu Rozvojové agentury a aby bylo letos vzpomenuto výročí založení české afrikanistiky.

Vystoupila též představitelka fóra Česko proti chudobě, která informovala přítomné o jeho  působení a požádala o bližší spolupráci.

6./ SPA se vynasnaží vyřešit letošní finanční problematiku, totiž jak vyúčtovat poskytnutou dotaci MZV z loňského roku. Bude se snažit získat chybějící finanční prostředky využitím  například Dr. V. Streitem získaného sponzorského daru, ale i  přispěním vlastními financemi, to znamená pomocí členů SPA a především členů jeho předsednictva.

Přítomní jednomyslně schválili Zprávu ze zasedání valné hromady SPA.

Zúčastnilo se jí 21 členů a 6 hostů. Byla vybrána částka 2000,- Kč  v podobě členských příspěvků + darů.

Přítomní měli možnost prohlédnout si přehled publikační aktivity SPA za minulá léta, kterou připravila dlouhodobá členka předsednictva pí. Jitka Vlčková.

V Praze dne 16. února 2009

členové revizní komise :

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: