Sociologický výzkum „Vliv mikrokreditů na postavení žen: příklad z Keni“

Sociologický výzkum „Vliv mikrokreditů na postavení žen: příklad z Keni“

Mikrokredity neboli mikropůjčky jsou od 90. let 20 stol. jednou ze strategií pro snižování chudoby. Vliv mikrokreditů na postavení žen se v mnoha případech projevuje velmi positivně. Díky získání vlastních finančních prostředků získávají určitý stupeň autonomie, snižuje se jejich finanční závislost na manželovi a celkově se mění jejich celospolečenské postavení vedoucí k jejich zrovnoprávnění.

Mikrokredity jsou však dnes aplikovány pouze v rozvojových zemích, ale jak odhaduje Citibank na světě žije kolem půl miliardy potenciálních klientů, z nichž většina není ještě obsloužena. Zájem o tento nástroj proti chudobě roste také v našich středoevropských podmínkách, a to i přes to, že vzhledem ke krátkodobému užívání není zcela znám celkový dopad mikrokreditů na společnost. Díky tomuto výzkumu tak přispějeme k dalším poznatkům o mikrokreditech a jejich vztahu k posilování postavení žen, které mohou vést k objektivnímu posouzení jejich dopadů a celkového hodnocení jejich využitelnosti nejen v rozvojovém světě, ale také u nás např. v práci se sociálně vyloučenými.

TERMÍN NEBO HARMONOGRAM KONÁNÍ

PŘÍPRAVA:

–          sběr informací o Keni, postavení žen v subsaharské Africe, využívání mikrokreditů v oblasti atd.
–          získávání finančních prostředků od nadací a fondů
–          vyřízení letenky, visa, očkování
–          zajištění ubytování v Nairobi, zkontaktování se s švédskou neziskovou organizací Global Relation a místní organizací Wayo Wayo přímo v Nairobi

REALIZACE :

–          oficiální zahájení projektu 10. 3.  2010
–          zapojení se do programu mikrokreditů skrz kurzy Leadership and Financial management, první kontakt s cílovou skupinou
–          navázaní kontaktu s dalšími mikrofinančními institucemi působícími ve slamu a jejich klientkami, první rozhovory  s respondentkami
–          duben – červen 2010
–          sběr dat: rozhovory s respondentkami, návštěva institucí poskytující mikrokredity, rozhovory s experty, doplňkové otázky v rámci výzkumu se ženami
–          30.6. 2010 návrat do ČR
ZPRACOVÁNÍ DAT Z VÝZKUMU A JEJICH PRESENTACE
–          Červenec – září 2010
–          zpracování dat, vyhodnocení výzkumu, spolupráce s ekonomy z oboru mikropodnikánÍ,  sepsání diplomové práce
–          září 2010 …
–          přednášková činnost o Keni, problematice mikrokreditů a jejich využití v rozvojovém světě popřípadě v našich středoevropských podmínkách…

POPIS PROJEKTU

Výzkum bude realizován v nairobském slamu Kibera v Keni. Tento slam je největším slamem v Africe a zároveň 2. největším slamem ve světě vůbec. V současnosti je obýván třetinou celkového obyvatelstva hlavního města Keni, Nairobi, tedy 1 mil. obyvatel. Projekt je zaměřen na objevování tradičního života žen ve slumu a jejich začleňování se do pracovních skupin, komunit a způsobu podnikání.
Partnerská organizace Global Relation zde provozuje Creativ house pro ženy a děti, kde podporuje jejich pracovní aktivit nejen vzděláváním (vzdělávání je zaměřeno spíše na děti), ale také četnými pracovními dílnami. V rámci dílen organizace zprostředkovává převážně ženám přístup k mikropůjčkám.  Tyto ženy se dobrovolně rozhodly založit vlastní pracovní skupinu a začít si vydělávat např. šitím tradičních oděvů, výrobou korálků a drobných upomínkových předmětů nebo zřízením si malého políčka za městem pro pěstování zeleniny na prodej atd. Koncept mikropůjček umožňuje poskytovat bankovní služby i těm nejchudším podnikatelům, jelikož funguje na principech bezpečnostních mechanismů, které se u běžných úvěrů nevyskytují, jako například povinné spoření, kolektivní fondy, z nichž se kryjí nesplacené úvěry, nebo blokování úvěrování celé skupině v případě, že jeden ze členů přestane splácet. Mikrokredity se půjčují demokraticky utvořeným kolektivům, jejichž členové ručí metodou jeden za všechny – všichni za jednoho, a splácení úvěru není vynucováno anonymní bankou, ale prostřednictvím autorit. V případě nesplácení bývá úvěr restrukturován a splácí se déle a po menších částkách. Tento mechanismus tak spustí stálou ekonomickou aktivitu klientů a napomáhá tak vymanit se z chudoby vlastní prací.
V rámci programu mikropůjček organizace Global Relation, jsou ženy povinny absolvovat tréninkový kurz personálního managementu a základů účetnictví, kde se naučí o plánování, jak vést lidi ve své pracovní skupině, jak nejlépe ušetřit peníze, jak často svolávat skupinu atd. Sama realizátorka výzkumu bude působit v tomto kurzu jako dobrovolník v pozici asistentky. Díky častému kontaktu s klientkami bude tak snazší navázat hlubší kontakt se ženami, nezbytný nejen pro výzkum, popřípadě výzkumnice získá kontakty na další potencionální respondentky výzkumu, tedy ženy, jež kurz již absolvovaly, chystají se absolvovat nebo také mikropodnikají a znají se.
Sociologický výzkum bude zaměřen na vztah mikrokreditů a autonomie ženy, kterou díky mikrokreditům mohou získat. S finančním příjmem  u žen se mnohdy v tradičních společnostech subsaharské Afriky mění také její postavení ve společnosti. Z tradičního uspořádání rodinné hierarchie tzv. muž, kráva, žena se najednou rodí vzorec nový a to muž, žena, kráva nebo v případě vyšších výnosů také žena, kráva, muž. Tím se však naprosto nabourávají tradiční vazby, celá struktura fungující společnosti a objevují se problémy nové jako např. vyšší rozvodovost, matky samoživitelky atd.
Záměrem výzkumu je tedy najít odpověď jak mikrokredity opravdu přispívají k autonomii ženy? Z dostupné literatury realizátorka výzkumu alokovala pět oblastí ženské autonomie ze subsaharské Afriky a to: autonomie finanční, autonomie  ve vztahu k muži, zajištění dětí, zajištění domácnosti a posílení jejího vzdělání. V rámci těchto oblastí bude veden kvalitativní výzkum metodou hloubkových rozhovorů se ženami.

INFORMACE O ŽADATELCE

Jméno: Bc. Eva Krutílková
Kvalifikace nebo zkušenosti ve vztahu k projektu:

2008 – současnost : studentka Palackého University Olomouc, obor Mezinárodní rozvojová studia
2008 – současnost: dobrovolník v o.s. Bílý kruh bezpečí – organizace zabývající se pomoci obětem trestných činů, práce se ženami (problematik domácího násilí)
2004 – 2008: studentka Palackého University Olomouc, obor Sociální a humanitární práce
2. – 5. 2006: dobrovolník Caritas Armenia, projekty: Domácí péče, Dílna pro oběti domácího násilí, Komunitní rozvoj ve vesnicích s přesídlenými uprchlíky, Arménská republika, Gyumri, Vanadzor

ŽADATELKA JE POD ZÁŠTITOU NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Občanské sdružení Zeměkoule
kontaktní osoba:  Mgr. Dita Palaščáková

ÚDAJE O OSTATNÍCH ÚČASTNÍCÍCH PROJEKTU

Mgr. Miroslav Syrovátka – vedoucí diplomové práce
Mgr. Hana Šlechtová Ph.D. – vedoucí výzkumu
Mgr. Dita Palaščáková – zástupce o.s. Zeměkoule
Mr. Hansson – chairman švédské neziskové organizace Global Relation
Paul Navidi – tutor, působí v nairobském samu Kibera

POŽADOVANÁ PODPORA

Finanční podpora ve výši: 5 000 – 10 000 Kč

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝSTUPY PROJEKTU

Přednášky – 10 – 15 v Olomouckém a Severomoravském kraji
Výstavy – 2 – 3 v Olomouckém a Severomoravském kraji   
Webové stránky: články na www.rozvojovka.cz
Články v tisku:,  Respekt, Tina, Mladá fronta Dnes (předběžně dohodnuté: ne)
Zprávy a rozhovory v rozhlase a TV: Český rozhlas Olomouc (předběžně dohodnuté: ne)

loga EF

HedvabnouStezku.cz založili cestovatelé pro cestovatele, o velkých horách píšeme na Velehory.cz. Své zážitky cest můžete sdílet s přáteli také v Klubech cestovatelů. Nejlepší outdoorové filmy pak uvidíte na festivalu Expediční kamera možná i ve vašem městě. Nejširší výběr map a knih najdete v našem eshopu. Z příjmů z těchto aktivit podporujeme Expediční fond – i vy můžete přihlásit svůj projekt.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: