Přehled afrických spolků a organizací

Přehled afrických spolků a organizací

  Vytvořili jsme seznam českých organizací zabývajících se Afrikou z kulturního, humanitárního, vědeckého či ekologického pohledu. Měl by sloužit všem přátelům Afriky jako vodítko pro spolupráci a rozvoj aktivit spojených s tímto kontinentem.

V následujícím výčtu jistě některé organizace chybí. Napište nám, prosím, o nich na mail petra.greifova(@)hedvabnastezka.cz!

Společnost přátel Afriky

Společnost přátel Afriky je nevládní neziskovou organizací, jejímž hlavním úkolem je přiblížit české veřejnosti kulturu, přírodu, historii a život obyvatel subsaharské Afriky. Tohoto cíle dosahuje jak prostřednictvím informačního internetového portálu, tak i přednáškovou činností.

HUMANITÁRNÍ AKTIVITY SPOJENÉ S AFRICKÝM KONTINENTEM

Organizace pro pomoc a rozvoj Africe – ORPA

Organizace pro pomoc a rozvoj Africe, vznikla dne 30.08.2003, jako iniciativa Afričanů žijících v České republice s cílem vytvořit platformu pro členy a organizace, které mají zájem pomoci Africe, kontinentu, kde se vyskytují problémy z několika příčin.

Zakladatelé si uvědomili, že africký kontinent prochází jedním z nejvážnějších období jeho historie a uvědomili si též, že dopady problémů zde mají vliv na dění celého světa. Řešení těchto problémů představují pro každého Afričana velkou obětavost a lásku k lidstvu. Tato řešení požadují velkou solidaritu ostatních národů světa.

V rámci své činnosti Organizace pro rozvoj a pomoc Africe nebude zasahovat do vnitřních záležitostí jednotlivých afrických států. Přesto bude maximálně a nezávisle pomáhat k chápání příčin vzniku těchto problémů, aby mohla zodpovědným způsobem pomáhat k rozvoji Afriky.

Lidská solidarita nebude orientována jen k Africe. Podle možností a okolností, statutární orgány posoudí konkrétní způsoby k vyjádření solidarity ostatním národům mimo Africký kontinent. Proto Organizace pro rozvoj a pomoc Africe je koncipována jako organizace s mezinárodním prvkem. Bude rozšiřovat svoji činnost tam, kde to bude možné k prospěchu celého lidstva.

Femisphera

Cílem občanského sdružení Femisphera je dokumentovat prostřednictvím publicistické činnosti, fotografie a filmu problematiku života obyvatel třetího světa s důrazem na ženská témata. Naším úkolem je být na místech, kde média mohou díky své síle pomoci. Chceme prostřednictvím článků, rozhovorů, fotografických výstav, přednášek či filmu informovat veřejnost a motivovat ji k účelné pomoci. Prvotním projektem Femisphery byl projekt Ukradené ženství, který se věnoval Demokratické republice Kongo, resp. její východní části, kde stále ještě neskončil válečný konflikt. Jeho oběťmi jsou také ženy a děti, znásilňované v tak obrovských počtech, že se hovoří až o genocidě na ženách.

boNGO

boNGO Worldwide je nevládní nezisková organizace působící od roku 2006 v oblasti rozvoje venkova v jižní Malawi. Jednou ze čtveřice zakládajících členů je Češka Tereza Mirovičová. boNGO vzniklo jako reakce na 18 měsíců práce čtyř mladých dobrovolníků se dvěma velmi odlišnými malawskými venkovskými komunitami, které jasně ukázaly propastný rozdíl mezi spoluprací s lidmi, kteří rozvojovou podporu jen pasivně přijímají a těmi, kteří vnímají potřebu vlastní situaci zlepšit a sami o to aktivně usilují. Za své dva cíle tedy boNGO považuje podporu činorodých venkovských komunit v Malawi a v rozvinutých zemích pak šíření povědomí o důležitosti volby partnera pro rozvojové projekty. Organizace byla dosud financována ze soukromých zdrojů. V současnosti boNGO v Malawi podporuje dva komunitní programy:

1. předškola a školící centrum učitelů předškol UMODZI-MBAME (vesnici Juma, oblast Mbame)

Předškola je původně iniciována členy boNGO, ale nyní již má její provoz v rukou místní komunita. Předškolu navštěvuje 90 dětí a pracuje v ní osm učitelů. Díky silnému vlivu boNGO se škola výrazně liší od podobných malawských institucí. Prostředí je veselé a přátelské k dětem, výuka zábavná a pestrá, s prostorem pro hry, sport, vyprávění pohádek a otázky i odpovědi, koncipovaná tak, aby se děti mohly rozvíjet po všech stránkách, tj. intelektuálně, emočně i fyzicky. Každý měsíc boNGO organizuje třídenní intenzivní školení pro 50 učitelů z okolních předškol a sirotčinců. BoNGO tak přímo ovlivňuje způsob výuky více než 1.200 dětí ve věku od tří do sedmi let.

2. komunitní centrum TIYENDE PAMODZI (vesnice Kantimbanye, oblast Kantimbanye)

Vesnice Kantimbanye leží v těžko přístupné hornaté oblasti, deset kilometrů od nejbližší silnice a je typickou komunitou, kterou si boNGO přeje podporovat. Ještě před příchodem boNGO se vesničané sami zorganizovali a založili několik komunitních školek pro stále rostoucí počty sirotků a pečovali o opuštěné staré a nemocné. boNGO v rámci své podpory pomáhá místním lidem rozvinout svůj potenciál naplno – poskytuje pravidelná školení místním učitelům, zprostředkovalo komunitě kontakt s příslušným malawským ministerstvem a pomohlo zřídit mlýn na kukuřici, díky kterému jsou nyní vesničané schopni samostatně generovat peníze na své veřejně prospěšné aktivity. V současnosti ve vesnici začíná výstavba budovy komunitního centra. To bude vystavěno přednostně z lokálně dostupných materiálů (bez užití cementu či vlnitého plechu), aby mohlo sloužit jako vzor a inspirace pro ostatní komunity. Tato spolupráce naplňuje význam sloganu: „boNGO nepřináší do komunit rozvoj, ale kultivuje rozvojové snahy, které již v komunitě jsou a podporuje komunitu, aby své schopnosti mohla rozvinout naplno.

ADRA

ADRA je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. Byla založena ve Spojených státech amerických před více jak padesáti lety a dnes má zastoupení již ve 125 zemích světa. V roce 1997 jí byl od Ekonomické a sociální rady OSN udělen statut vrchního poradce.  ADRA pomáhá jak při mimořádných událostech (živelné pohromy, válečné konflikty apod.), tak při realizaci dlouhodobých rozvojových projektů (podpora vzdělání, zaměstnanosti atd.). Jejím základním posláním je pomoci lidem v nouzi tak, aby byli schopni převzít kontrolu nad svými vlastními životy a mohli co nejlépe využívat ty zdroje, které mají k dispozici. ADRA ČR usilujeme o zvyšování úrovně života a zdraví obyvatel České republiky, rozvojových zemí a všech lidí, kteří její pomoc potřebují. A to bez rozdílu rasy, pohlaví, vyznání nebo náboženského přesvědčení.

Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje

Hlavním posláním je organizování rozvojové spolupráce a humanitární pomoci v zahraničí i v České republice. Nedílnou součástí je navazování a podpora kontaktů s partnery v rozvojových zemích (vedoucí k přímé pomoci v daných oblastech), ale i v rozvinutých zemích.
Univerzita Palackého v Olomouci nabízí silné odborné zázemí, proto může být dalším cílem naší agentury globální rozvojové vzdělávání a poskytování informací o rozvojové spolupráci a humanitární pomoci.

APROK

Účastník platformy FORS.CZ. Cílem je organizování rozvojové a humanitární pomoci v zahraničí i ČR. Predevším podpora a rozvoj kontaktu s partnery přímo v rozvojových zemích (zajištění doručení pomoci přímo potřebným v dané zemi).

ARS – Asociace pro rozvojovou spolupráci

ARS – Asociace pro rozvojovou spolupráci byla založena v roce 2003 v Praze a je nestranickou a nekonfesní nevládní organizací (tzv. NGO). Jejím hlavním cílem je aktivní účast v boji proti chudobě v rozvojových zemích.  

Strategie: ARS spolupracuje s důvěryhodnými a spolehlivými partnerskými organizacemi z místa pomoci. Jejich pečlivý výběr a průběžný osobní kontakt s jejich představiteli je základní zárukou hodnověrnosti každého projektu.
ARS zpracovává ve spolupráci s partnery z místa konkrétní projekty rozvojové spolupráce a spolu s nimi zabezpečuje jejich finanční pokrytí. Za tímto účelem se uchází o účelové dotace ze státního rozpočtu poskytované v rámci programu Zahraniční rozvojová pomoc ČR. Část projektového rozpočtu hradí ARS z vlastních prostředků a z prostředků dobrovolných dárců. Spolupráce s místními partnery je založena na myšlence „pomozme jim, aby si pomohli sami“ – empowerment.

ASANTE KENYA

Nadační fond  ASANTE KENYA byl založen moderátorkou Lejlou Abbasovou. Jeho činnost spočívá ve zprostředkování pomoci projektům v Keni zabývajících se vzděláváním a podporou dětí s těžkými životními osudy. Tyto děti žijí na hranici absolutní bídy nebo jsou nakaženy virem HIV/AIDS, případně jsou úplní sirotci, jež přišli o své rodiče právě díky HIV/AIDS. Další aktivitou ASANTE KENYA je spolupráce s projekty, které se zaměřují na problematiku ženské obřízky. Pod záštitou ASANTE KENYA se sdružuje 15 projektů, momentálně Asante začíná spolupracovat se 4 z nich, do budoucna se bude Asante snažit svou pomoc rozšířit na všech 15. Všechny projekty navštívila Lejla osobně. Každý z projektů je na jiné kvalitativní úrovni, přesto jsou všechny stále ve velmi složité ekonomické situaci. Všechny projekty fungují na bázi téměř stoprocentního dobrovolnictví svých zakladatelů a s téměř žádným přísunem financí nutných pro jejich elementární fungování. Cílem Asante Kenya je přiblížit všechny stejnému standardu, kdy si budou schopny skrze vlastní podpůrné aktivity generovat stálý finanční příjem a tím primárně podporovat svojí původní činnost již nezávislou na podpoře okolí.

Česko proti chudobě

Koalice českých nevládních a neziskových organizací sdružila v celonárodní obdobě kampaní organizovaných občanskou společností ve Velké Británi a v dalších evropských a především neevropských zemích v rámci Globální výzvy k akcím proti chudobě (GCAP, www.whiteband.org). Vznikla tím unikátní celonárodní koalice napříč obory. Svedla dohromady skupinu organizací z celé ČR – organizací, jež se zabývají humanitární a rozvojovou pomocí, vzděláváním a dobrovolnou prací s organizacemi, jež se věnují otázkám mezinárodního obchodu a zadlužení, gender problematice a životnímu prostředí.

Člověk v tísni

Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě. Společnost Člověk v tísni realizuje humanitární pomoc, dlouhodobé rozvojové projekty a podporuje snahy o demokratizaci a dodržování lidských práv. Za dobu své existence dopravila stovky zásilek s přímou humanitární pomocí a realizovala rozvojové projekty v různých zemích Evropy, Asie i Afriky, konkrétními projekty podpořila disidenty, nezávislé novináře, obhájce lidských práv či představitele demokratické opozice ve více než 37 zemích světa.

Sbírka Postavme školu v Africe je společným každoročním projektem společnosti Člověk v tísni a Junáka. V návaznosti na podzimní mediální kampaň spolupořádanou oběma organizacemi, vybírají skauti v ulicích po celé České republice do kasiček peníze a přibližují veřejnosti problematiku rozvojových zemí Afriky. Sbírka je doprovázena výstavami, koncerty a jinými kulturními akcemi. Z vybraných prostředků potom společnost Člověk v tísni realizuje stavbu jedné nebo více škol v Etiopii.

Rozvojovka – jejím úkolem je předávat informace o rozvojové pomoci, – pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, provozujeme web www.rozvojovka.cz. Projekt Rozvojovka probíhá v gesci Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Czechoslovak Aid

Cílem projektu Adopce zambijských dětí je zprostředkovat přístup dětí a mladistvých ke vzdělání, aby byly v budoucnu schopny zabezpečit sebe a svoje rodiny. Dlouhodobým cílem projektu je zvýšení vzdělanosti, zaměstnanosti a kvality života v Zambii. Jde o zcela adresnou formu pomoci a sponzoři, „adoptivní rodiče“, mají přehled o využití nám svěřených finančních prostředků. „Adopce“ tedy v tomto projektu neznamená osvojení, nýbrž financování školní docházky a zdravotní a sociální péče dětí.

FORAFRIKA

Prostřednitvím keňského rehabilitačního centra pro ženy pomáhá konkretním dívkám a ženám, které mnohdy nemají ani základní vzdělání. Cílem je, aby se naučily zakladním řemeslům, kancelářské práce etc. Pak nebudou muset riskovat nákazu virem HIV tím, co je zachraňovalo od hladu a nouze: prostitucí.

FORS (České fórum pro rozvojovou spolupráci)

Usilovat o zvyšování úrovně života a zdraví obyvatel České republiky, rozvojových zemí a zemí, které potřebují pomoc, Platforma FoRS byla založena patnácti NNO v září roku 2002 a zaregistrována byla jako zájmové sdružení právnických osob v říjnu 2002. Na začátku roku 2009 již představovala 29 členských a 17 pozorovatelských organizací – mezi nimi jsou nevládní neziskové organizace, nadace, mezinárodní organizace, akademické instituce a další. Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.

Humanisti

Adopce dětí v Beninu, Guineji a Keni. Tento projekt Humanistického hnutí se zaměřuje na pomoc dětem, které žijí v podmínkách úplné chudoby. Jeho cílem je zajištění vzdělání dětem, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou. Dítě nadále žije se svojí rodinou v Africe, ale adoptivní „rodič“ z Evropy, což může být jednotlivec, skupina lidí, rodina, organizace nebo firma, mu hradí školné, všechny učební pomůcky a školní uniformu. Posíláním finanční částky na tyto výdaje mu tak pomůže dosáhnout alespoň minima životních podmínek nutných k důstojnému životu. Peníze se neposílají rodině dítěte, ale přímo na účet školy, případně organizátorům v místě. „Adoptivní rodina“ je pravidelně informována o tom, jak si dítě vede ve škole, mohou si vyměňovat aktuální fotografie, dopisovat si, poslat dítěti dárek a v případě zájmu je možné dítě navštívit.

Humanisti Narovinu

Cílem činnosti je podpora a šíření humanistických myšlenek, ochrana lidských práv, rozvoj občanské společnosti různými formami kulturně-společenské činnosti a projekty rozvojové spolupráce a výchovy. Projekty ve vice jak 100 zemi. Hlavni projek  „Adopce afrických dětí“ na dalku.

Humanitas Afrika

Občanské sdružení Humanitas Afrika vzniklo v Praze v roce 2000 jako africko-česká iniciativa s cílem přispět k šíření vzájemné tolerance a porozumění mezi Čechy a Afričany a ke zlepšení informovanosti o Africe, Afričanech a jejich kultuře v české společnosti. Od roku 2002 Humanitas Afrika zprostředkovává pomoc dětem ve vesnické oblasti regionu Amasaman v jižní Ghaně v rámci programu podpory vzdělání s názvem Vaše dítě v Africe. Program je podpořen prací dobrovolníků, kteří pomáhají s organizací projektu v Čechách i v Africe.

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit

INEX – SDA je dobrovolnickou neziskovou organizací, která se zaměřuje na mezinárodní projekty s dobrovolníky v České republice, na propagaci a rehabilitaci dobrovolnictví u nás a na dobrovolnou činnost v projektech environmentálního, sociálního a kulturního zaměření. Je občanským sdružením více než tisíce převážně mladých lidí s cílem aktivně a činorodě přistupovat k okolnímu světu.

Lékaři bez hranic

Médecins Sans Frontières/Lékaři bez hranic jsou mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí. Organizace byla založena v roce 1971 skupinou francouzských lékařů a novinářů, kteří měli přímou zkušenost s hladomorem v Biafře. Poskytuje zdravotnickou pomoc ve více než 60 zemích světa s více než 2 500 mezinárodních a 23 000 místních spolupracovníků. V zemích, ve kterých nefungují nebo zcela chybí jakékoliv zdravotnické struktury, poskytují Lékaři bez hranic zdravotnickou péči, provozují kliniky, vykonávají chirurgické operace, bojují s epidemiemi, provádějí očkovací kampaně. Lékaři bez hranic rovněž pracují v odlehlých a těžce přístupných oblastech a také školí místní personál. Zabezpečují provoz výživových center pro podvyživené děti, provozují programy psychologické pomoci a ošetřují pacienty postižené infekčními nemocemi, např. tuberkulózou, spavou nemocí či HIV/AIDS. Hlavním cílem těchto aktivit je poskytnutí lékařské pomoci populacím, které nemají přístup ke zdravotnickým službám.

Nový Humanismus

Vysokoškolští humanisté je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1999 z iniciativy členů mezinárodního Humanistického hnutí. Cílem činnosti je podpora a šíření humanistických myšlenek, ochrana lidských práv a rozvoj občanské společnosti různými formami kulturně společenské činnosti. Vysokoškolští humanisté je jedním ze tří občanských sdružení, které v ČR zastupují mezinárodní Humanistické hnutí, které dnes rozvíjí své aktivity už ve více než 100 zemích světa. Projekty“Adopci afrických dětí“ – projekt pomoci na dálku mnoho projektů ve školství a zdravotnictví v Guineji, sbírky, festivaly, výstavy fotografií v ČR na podporu projektů v Guineji, Ples AFRIKA v pražské Lucerně, programy KLP pro české školy – působící proti diskriminaci a xenofobii mezi mládeží v ČR, Kurzy pro dobrovolníky, Iniciativu Uměním za nenásilí.

Občanské sdružení Ekumenická akademie Praha

Občanské sdružení Ekumenická akademie Praha je nevládní nezisková organizace, která se zabývá vzděláváním dospělých a mládeže formou přednášek, studijních pobytů, seminářů a konferencí a dalšími způsoby, jako je publikování a dokumentace. Kromě toho uskutečňuje i konkrétní projekty – např. rozvojový projekt v Zambii (2005) nebo od roku 2004 velkoobchod se spravedlivě obchodovaným zbožím (fair trade) Obsahově se zaměřuje na otázky kultury, politiky, vztahů církve a společnosti, sociální spravedlnosti, udržitelného rozvoje a ve významné míře otázkami vztahů Severu a Jihu. Záměrem akademie je vytvářet fórum pro otevřenou diskusi o těchto otázkách a to v široké spolupráci s partnerskými institucemi doma i v zahraničí. EAP začala pracovat v roce 1995.

Phant

Projekt Pebbles vznikl v roce 2004 na pomoc vzdělání dětí žijících na farmách ve Western Cape v Jihoafrické republice. Tato nezisková organizace se snaží zajistit vzdělávání dětí již od brzkého věku, aby mohli lépe nakládat s vlastní budoucností. Pebbles spolupracuje s majiteli vinic, na jejichž pozemcích rodiče dětí s nedostatečným nebo žádným vzděláním pracují. Průzkum zde objevil velký počet dětí, které mají značné problémy s učením. Řada těch nejmenších vede život spojený s problémem alkoholismu, který vidí u svých rodičů, ale také v komunitách na farmách. Pebbles snaží podpořit tyto děti již od nejútlejšího, předškolního věku. Řada dětí z těchto komunit nechodila nikdy do školy a ani během dětství se jim nedostalo žádného vzdělání, což ovlivnilo celý jejich další život.  Pebbles se snaží radit pracovníkům jeslí, učitelům, ale i rodičům, jakým způsobem mají pracovat s dětmi, aby zajistili nejen jejich základní potřeby, ale aby nastavili i jejich správný vývoj již od raného dětství. Projekt Pebbles navíc pomáhá opravovat zdejší jesle a školní budovy. Do konce roku 2008 vytrénoval Pebbles více než dvacet učitelů pro děti předškolního věku a jedenáct odborníků na mimoškolní aktivity. Projekt se zasadil o pomoc a vzdělání pro víc než tři sta dětí.

Pro-Contact

Podpora a zakládání humanitárních a rozvojových projektů
Podpora mezirasové tolerance a vzájemného lidského a kulturního poznání. Podpora školství v rozvojových zemích a boj proti analfabetismu. Ekonomická efektivita, dlouhodobá soběstačnost a udržitelnost podporovaných projektů
Podpora podnikání v rozvojových zemích. Aktivní zapojení obyvatel rozvojových zemí do projektů, zvyšování jejich kvalifikace. Vzájemná výměna dostupných technologií a know-how. Podpora a zprostředkování vzájemné obchodní výměny s rozvojovými zeměmi na principech Fair Trade.

Slunečnice – Nadační fond Heleny Houdové

Zakladatelka Helena Houdova. Je charitativní organizace. Všechny dary a dotace jsou daňově odpočitatelné. Jako nezisková organizace usiluje o pomoc dětem po celém světě překonat tíhu chudoby, nemocí či různých handicapů, aby se staly zdravými, vzdělanými, soběstačnými a platnými členy společnosti. Pomáháme nejchudším oblastem planety získat dostatek prostředků pro vzdělávací projekty, jako např.: stavba a řízení škol a vzdělávacích center,
zdravotnická péče a podpora, která umožní znevýhodněným dětem navštěvovat školu podpora výživy, mimoškolní aktivity zaměřené na osobnostní růst dítěte, letní vzdělávací kempy
víkendové pobyty.

UNICEF

UNICEF (Dětský fond OSN) je hlavní světovou organizací, která se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje.  Pracujeme s místními komunitami i vládami ve 157 zemích světa, abychom těm nejpotřebnějším poskytli okamžitou humanitární pomoc i dlouhodobý rozvoj v oblastech zdravotní péče, vzdělání a ochrany dětí.  Naše celosvětová působnost nám umožňuje široce využít znalostí a zkušeností spojených s pomocí dětem, zatímco naše stálá přítomnost v místech pomoci znamená, že jsme připraveni okamžitě zasáhnout v případě potřeby (85 % všech pracovníků UNICEF pracuje přímo v oblastech, kam pomoc směřuje).

Siriri

Siriri, o.p.s. realizuje projekty udržitelného rozvoje, organizované ve Středoafrické republice (SAR) ve spolupráci se spolehlivou partnerskou organizací na místě. Cílem projektů je výsledná nezávislost obyvatel na pomoci zvenčí – pomáhat jim postavit se na vlastní nohy. Naší prioritou je rozvojová pomoc chudým zemím ležícím mimo zájmy ostatních organizací i oficiální pomoci, které se však bez pomoci „zvenčí“ neobejdou, tzv. „donor orphans“. Věnujeme se osvětě vedoucí k „rozvojovému přemýšlení“ a vědomí spoluzodpovědnosti za situaci v Africe, pořádáme kulturní akce s cílem přiblížit veřejnosti africkou kulturu, význam i možnosti pomoci tomuto regionu.

Njovu

Nezisková organizace Njovu o.p.s. se zaměřuje na rozvojovou pomoc v jihoafrické Zambii. Realizujeme dlouhodobé projekty s cílem poskytnout sociálně slabším dětem, které dokončily základní nebo střední školu, odborné vzdělání, které zvýší jejich šanci uplatnit se na trhu práce.  Klademe důraz na to, aby byly tyto vzdělávací projekty dlouhodobé a trvale udržitelné.  Hlavním principem všech našich aktivit je co nejužší práce s místními komunitami. Njovu o.p.s. v Zambii také spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi, státními institucemi a neformálními tradičními skupinami.

Tengenenge

Tengenenge je v současnosti největší aktivní sochařská komunita na světě – cca 150 km na sever od Harare, Zimbabwe. Založena byla v polovině šedesátých let minulého století farmářem Tomem Blomefieldem a proslula jako multikulturní a multietnické neformální umělecké sdružení, ve kterém převládalo jednoznačně sochařství. Dnes tam žije více jak 250 aktivních kamenosochařů a více jak dalších 700 jejich příbuzných, z toho více jak 200 dětí. Celá komunita je závislá na přímém prodeji soch – momentálně je jich tam ve volném prostoru 30 000 kusů – který však nepokrývá základní životní potřeby komunity.

Od roku 2005 dojíždí pravidelně do této komunity dr. Imbrová, afrikanistka a sběratelka afrického umění. Nejprve se s komunitou seznámila v rámci svého působení na velvyslanectví ČR v Harare, tento rok podnikla tři soukromé cesty do Tengenenge ze svých prostředků. Své úsilí soustřeďuje zejména na rozšíření možností přístupu malých dětí k okolnímu světu, platí jejich první učitelku angličtiny, dováží do Tengenenge obuv pro děti, léky, knihy a hračky. Po nástupu vlády národního usmíření v Zimbabwe spolupracuje s místním ministerstvem kultury a školství Zimbabwe. Jejím cílem je získat prostředky na vystavení rodných listů všech 50 dětí předškolního věku, které viděla vyrůstat tak, aby je příští rok mohla použít jako důvod k registraci k povinné školní docházce a výstavbě školy v nejbližším okolí.

VĚDECKÉ ORGANIZACE ZABÝVAJÍCÍ SE AFRIKOU

Akademie věd České republiky

AV ČR provádí koncepční politiku vědy a výzkumu,
je začleněna do národních i mezinárodních výzkumných programů, podporuje spolupráci s aplikační sférou a rozvoj vzdělanosti a kultury.

Asociace pro mezinárodní otázky o.s.

Nezávislá organizace zabývající se výzkumem a vzděláváním v oblasti mezinárodních vztahů. Organizátor Pražského studentského summitu (Modelu OSN).

Česká zemědělská univerzita v Praze

Katedra udržitelných technologií, Katedra ekonomického rozvoje, Katedra tropických a subtropických plodin a agrolesnictví, Katedra chovu zvířat a potravinářství v tropech a subtropech.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Ústav terioriálních studií.

Ústav mezinárodních vztahů

Výzkum Ústavu mezinárodních vztahů se zaměřuje na široké spektrum témat spojených s rozvojovou problematikou. Výzkumy jsou zaměřeny mj. na regiony severní a subsaharská Afrika, JV Asie a další. Zkoumá i rozvojovou spolupráci ČR. Výsledky práce Ústavu jsou většinou prezentovány formou konferencí, seminářů, sborníků a publikací.

Orientální ústav AV ČR

Provádí výzkum oblastí Asie a Afriky z hlediska historického a sociálně politického. Předmětem hlavní činnosti Orientálního ústavu AV ČR je vědecký výzkum v oblasti orientalistiky zaměřený zejména na dějiny národů Asie a Afriky, jakož i na jejich nábožensko-filozofické systémy, kulturu, jazyky a literaturu v období od starověku do současnosti. Svou činností Orientální ústav přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi.

Česká geologická služba

Posláním České geologické služby (pův. Českého geologického ústavu), jejíž historie sahá do roku 1919, je výkon státní geologické služby v České republice. Česká geologická služba sbírá a zpracovává údaje o geologickém složení státního území a předává je správním orgánům pro politická, hospodářská a ekologická rozhodování. Poskytuje všem zájemcům regionální geologické informace.

KULTURNÍ AKTIVITY A FESTIVALY

Festival Tvůrčí Afrika aneb Všichni jsme Afričani

Festival Tvůrčí Afrika aneb Všichni jsme Afričani je zaměřený na současné africké drama a divadlo a jeho vztahy s Evropou. Je jediným festivalem svého druhu nejen v ČR, ale také v celé východní Evropě. Koná se od roku 2002 vždy v březnu a je součástí Dnů frankofonie. Centrem festivalu, který založila dramaturgyně Lucie Němečková a francouzská herečka Frederika Smetanová, je Praha. Program se koná částečně také v Hradci Králové, Liberci, Brně. Letos poprvé také v Plzni a Ostravě. Od roku 2007 je jeho hlavním pořadatelem občanské sdružení Komba. Festival každoročně vydává ve spolupráci s Divadelním ústavem jednu hru afrického autora v češtině, pořádá debaty s tímto dramatikem, divadelní představení afrických umělců z Čech i ze zahraničí. Program, v němž najdete také prostor pro hudbu a tanec, filmy, výstavy, dílny, je otevřený všem věkovým kategoriím.

Afroportál

Internetový portál zabývající se africkou kulturou, především hudbou a tancem.

EKONOMICKÉ ORGANIZACE

Fairtrade

Fair Trade (Spravedlivý obchod) je způsob obchodu s drobnými pěstiteli z rozvojových zemí. Fair Trade podporuje férovější přístup k mezinárodnímu obchodu a klade důraz na jeho sociální a ekologické rozměry. V současnosti je do něj zapojeno téměř 1,5 milionu pěstitelů, zemědělských pracovníků a řemeslníků v 58 zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Cílem Fair Trade je dát šanci lidem z rozvojových zemích vymanit se vlastními silami z chudoby a žít důstojný život. Na správné užívání ochranné registrované známky Fairtrade® dohlíží certifikační a kontrolní asociace Fairtrade Labelling Organizations.

Asociace pro fairtrade

Asociace pro fair trade je zájmovým sdružením právnických osob, které se zabývají praktickými i strukturálními otázkami rozvoje spravedlivého obchodu v České republice. Zájmem členů a celé asociace je podporovat fair trade a dohlížet na využívání ochranné známky FAIRTRADE.  Asociace vznikla v roce 2004 jako platforma pro setkávání neziskových organizací a firem, které se obchodováním produktů v rámci fair trade již delší dobu zabývají a mají s ním četné zkušenosti. Členství je zejména otevřeno organizacím aktivně zapojeným do osvěty a propagace fair trade a importérům uvádějícím fair trade produkty na trh v ČR.

Smíšená obchodní komora Česká republika – subsaharská Afrika

Je nevládní neziskovou organizací, založenou v r. 2006 a vyvíjející aktivní činnost od počátku roku 2007. Kromě aktivit spojených s navazováním a prohlubováním ekonomických a obchodních styků se zabýváme také rozvojem kulturních i jiných styků se zeměmi naší působnosti. Členy naší Komory jsou firmy a občané z různých zemí subsaharské Afriky.

CEVRE

Centrum výzkumu rozvojových ekonomik (CEVRE) vzniklo na konci roku 2008 při Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Jedná se o centrum zaměřující se na výzkum ekonomických a sociálních aspektů vývoje v rozvojových zemích. Svou výzkumnou činností chce českým soukromým, nevládním a státním institucím dodávat informace a nabízet takové služby, které jim pomohou zvýšit svou konkurenceschopnost při realizaci svých aktivit na trzích těchto zemí.

Zkušenosti čtenářů

Martin T.

Jestli něco chybí či přebývá, nevím, nicméně: dobrá práce!

Jenda

Moc pěkné. Ale také byste měli sestavit přehled organizací, které pomůžou cestovatelům, kteří se v Africe stali obětí přepadení, okradení, zmlácení, šikanování kvůli bílé barvě kůže. Já osobně bych teda těm černým zločincům nedal ani haléř. Bílý turista tam je pouze vítaným zdrojem peněz, které pokud je nechce dobrovolně utratit za předražené služby (výstup na Kili za 1000 USD atp.), tak je o ně obrán násilím.
Pokud teda někdo těm povalečům chce pomáhat, můj názor je ten, že by to měli být především ti, co na nich vydělávali, čili příslušníci bývalých koloniálních národů.

petrag
Jenda:

Děkujeme; jsem názoru, že všude jsou lidé dobří i špatní a vždy existují takoví, kteří potřebují naši pomoc. Seznam se krom toho netýká výlučně humanitárních aktivit. Spousty z nich poskytují světu informace a kulturní výměnu. Právě ta může pomoci zlepšit situaci, o níž mluvíte. Ještě mě napadá, máte-li nějakou špatnou zkušenost, tak mi ji můžete poslat formou článku, abychom upozornili cestovatele v naší sekci rady. Jen Vás poprosím, vyvarujte se příliš silných slov na adresu afrických obyvatel 🙂

David Gladiš

Dva diskusní příspěvky jsme museli přesunout do „Cenzurovaných diskusí“, kde si je můžete prohlédnout.

Jistě, v Africe žije stejné množství gaunerů jako všude jinde. Kdo nechce Afričanům pomáhat, nemusí. Není to žádná morální povinnost. Mnohé charitativní projekty jsou značně pochybné nebo mimořádně naivní. Na druhou stranu si těch lidí, kteří svůj čas věnují pomoci jiným vážím, už jen pro ten úmysl a snahu.

Výše uvedený seznam neobsahuje jen dobročinné organizace, ale snažíme se shromáždit i přehled vědeckých a uměleckých aktivit (případně i jiných).

david

Dobry den,
Mam obrovky zajem o to stat se dobrovolnikem nebo pomocnikem pri projektu humanitarni pomoci v Africe.Jsem vzdelan v oboru gastronomie se specializaci kuchar,cisnik.Je mi 23 let ajem plne zdravy,a pevne presvedceny pomoci v teto otazce problematyky.Anglictinu ovladam hovorove ale ne moc plyne jelikoz nyni s ni mluvym lelice malo.Rychle se ucim.
Predem dekuji za pripadnou pomoc ci informace.
[email protected]
Z Pozdravem David Amaseder

david

Dobry den,
Mam obrovky zajem o to stat se dobrovolnikem nebo pomocnikem pri projektu humanitarni pomoci v Africe.Jsem vzdelan v oboru gastronomie se specializaci kuchar,cisnik.Je mi 23 let ajem plne zdravy,a pevne presvedceny pomoci v teto otazce problematyky.Anglictinu ovladam hovorove ale ne moc plyne jelikoz nyni s ni mluvym lelice malo.Rychle se ucim.
Predem dekuji za pripadnou pomoc ci informace.
[email protected]
Z Pozdravem David Amaseder

Lenka CHrenščová

Dobrý den,

ráda bych dodala,že ve výčtu chybí naše organizace-Arcidiecézní charita Praha – která má několik rozvojových projektů v Africe (Uganda,Kongo,Zambie a Burkina Faso).Pokud byste chtěli dodat více info,neváhejte nás kontaktovat!

LCH

Skorvanková Věra

Hezký pozdní večer přeji.
Mám dotaz,existuje mezinárodní organizace ORPH nage?
Sbírají se finance na vybudování sirotčince v Africe.
Děkuji za odpověd.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: