Počítačová gramotnost a práce s internetem v roce 2010

Počítačová gramotnost a práce s internetem v roce 2010

O aktivitách Ministerstva vnitra ČR při pokračování projektů počítačové gramotnosti a práci s Internetem v roce 2010 realizací již Projektu č. 11 v Keni v r. 2010.

„Společnost přátel Afriky“ /SPA/ zorganizovala dne 25. října 2007, pod záštitou ministra zahraničních věcí České republiky, konferenci „Česká republika a Afrika“. Na organizaci této konference se také podíleli: Rozvojové středisko ÚMV/MZV, Pracovní skupina Úřadu vlády pro Komisi OSN pro udržitelný rozvoj a další instituce, které se podílejí na naplňování „Koncepce zahraniční rozvojové pomoci České republiky.

Společné foto v zahajovací den projektuSpolečné foto v zahajovací den projektu


Na Konferenci bylo přijato celkem 30 doporučení, jak dál by se mělo postupovat na úseku politických a ekonomických vztahů ČR s Afrikou, se zvláštním zaměřením na oblast rozvojové spolupráce.

Mezi vyjmenovanými doporučeními byl definován úkol rozvíjet a podporovat výchovu a vzdělání především mladé generace Afriky, včetně zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím a zvyšování počítačové gramotnosti.

Společné foto před školou „Dagoretti“Společné foto před školou „Dagoretti“

Dne 9. prosince 2007 se v Lisabonu uskutečnil „Summit EU27 + Afrika“, který se výrazně přihlásil k aktuálnosti řešení tzv. „bridging digital divide“. Označil ICTs (informační a komunikační technologie) za klíč k řešení problému snižování chudoby v Africe a za nástroj zlepšování hospodářsko-sociálního rozvoje afrických zemí. Navazuje tím na závěry Summitu OSN k Informační společnosti /WSIS/ z r. 2003 v Ženevě (tzv. I. fáze) a z roku 2005 v Tunisu (II. fáze). Jednalo se o historicky první světový Summit, který se věnoval problematice ICTs a jejich dopadům na způsob našeho života. Delegaci České republiky vedli PhDr. P. Mareš, místopředseda vlády, na Summitu OSN I. fáze, a ministryně informatiky Ing. D. Bérová, na Summit II. fáze v roce 205 v Tunisu. Oba vedoucí delegací ČR přislíbili pomoc České republiky při překonávání nerovnoměrného přístupu zemí Afriky k Informačním a komunikačním technologiím a při práci s internetem formou zorganizování národního vzdělávacího projektu „Basic PC and Internet Course“ s vědomím omezených ekonomických možností ČR. Je dobré, že s určitým odstupem času lze konstatovat, že tento příslib pomoci Africe je plněn (Ministerstvo informatiky, a později po roce 2007 Ministerstvo vnitra). K současné době bylo uskutečněno již celkem 11 těchto Projektů a bylo vyškoleno více než 500 mladých lidí v Africe, konkrétně v Keni, Ugandě a Zambii.

Poslední projekt „Basic PC and Internet Course“ č. 11, Keňa 2010, se uskutečnil minulý měsíc v hlavním městě Keni Nairobi ve prospěch studentů školy „Dagoretti Nairobi“ pro celkem 40 studentů, kde většinu tvořily dívky studentky (faktor „gender issue“).

Informace o Projektu Keňa 2010:

Vzdělávací projekt v Nairobi se konal ve dnech 4. – 17. prosince 2010. Navázal na sérii českých vzdělávacích projektů „Basic PC and Internet Course“ v Africe, zahájených v lednu 2005. Projekt byl zaměřen na dosažení základní úrovně počítačové gramotnosti a práce s Internetem u mladých studentů střední školy „Dagoretti Mixed Secondary School“ v Nairobi.

Důležitým momentem pro úspěšnost projektu byl výběr kvalitního logistického partnera přímo v Nairobi. Zde se ukázalo, že se vyplatí hledat mezi organizacemi, které se osvědčili při realizaci minulých projektů. Ne náhodou byl proto jako logistický partner vybrán „African Advanced Level Telecommunication Institute“ (AFRALTI). Jedná se o mezivládní organizaci sídlící v Nairobi, která již od konce 80. let minulého století zajišťuje rozvoj sektoru informatiky a výpočetní techniky v Africe. Zabývá se zejména školící, konzultační a poradenskou činností a je významným partnerem Mezinárodní telekomunikační unie (ITU). Již při přípravách projektu, které vzhledem k časové tísni probíhaly teprve několik týdnů před jeho vlastním zahájením, se ukázalo, že volba partnera byla správná. Institut AFRALTI potvrdil nejen svoji odbornou profesionalitu ale především vstřícnost ke spolupráci. Do Nairobi byl vyslán dvoučlenný tým pracovníků Ministerstva vnitra, aby dohodl podrobnosti organizace kurzu a podepsal s představiteli AFRALTI realizační smlouvu. Bylo dohodnuto, že AFRALTI provede výběr vhodné školy pro realizaci kurzu, poskytne plně vybavenou počítačovou učebnu a zajistí dopravu a stravování studentů. Kromě toho AFRALTI nabídl, že provede nákup tří nových počítačových sestav, které budou věnovány vybrané škole jako dar České republiky.

Výukový materiál a dva lektory kurzu zajistil rezort Ministerstva vnitra vlastními silami, s využitím již osvědčené vlastní anglické učebnice a výukového syllabu z předchozích projektů.

Lektor R. B. při výuceLektor R. Buřič při výuce


Celý vzdělávací projekt byl rozdělen na dva týdenní kurzy pro dvacetičlenné skupiny studentů, přičemž důraz byl kladen na zastoupení dívek, pro něž je v afrických poměrech přístup ke vzdělání a uplatnění v podobných oborech přece jen trochu obtížnější. Projekt byl slavnostně zahájen v pondělí 4. prosince 2010 v prostorách institutu AFRALTI.  Studenty při této příležitosti uvítala vedoucí ZÚ ČR v Keni, paní Margita Fuchsová, dále výkonná ředitelka institutu AFRALTI, paní Josephine Towett, představitelé školy Dagoretti Mixed Secondary School, a lektoři Ministerstva vnitra ČR. Zahájení proběhlo ve velmi přátelské atmosféře, i když na tvářích studentů byly zřetelné určité obavy z toho, co je čeká. Program kurzu, vedeném v anglickém jazyce, byl vzhledem k časovým možnostem poměrně obsáhlý, neboť zahrnoval vysvětlení teoretických základů práce s počítačem (z jakých částí se počítač skládá, co je hardware, co je software apod.), ale také výuku základních praktických dovedností, např. jak správně zapnout a vypnout počítač nebo pracovat s myší a klávesnicí. Druhá část kurzu byla věnována práci s operačním systémem MS Windows XP, s balíkem programů MS Office a internetovým prohlížečem.

Počáteční bariéra mezi lektory a studenty však byla rychle překonána, jakmile výuka přešla od teoretických základů k vlastní práci s počítačem. Při nácviku práce s myší si studenti vyzkoušeli, že kreslit se dá nejen na papíře a projevili svůj výtvarný talent. Součástí výuky práce s kancelářskými programy bylo vypracování životopisů, vložení fotografií a jejich vytištění.

Studenti se postupně osmělovali a začali klást dotazy, které mnohdy překračovaly náplň plánované výuky. Vyšlo tak najevo, že někteří nevidí počítač poprvé. Stalo se téměř pravidlem, že lektoři museli několikrát zdůraznit, že je čas přestávky na svačinu či oběd, neboť práce s počítači studenty pohltila natolik, že by byli ochotni absolvovat celodenní výuku bez přestávek. V této souvislosti je třeba zmínit, že kurz probíhal v době jejich prázdnin!

Největší zájem však studenti projevovali ve chvíli, kdy začala výuka práce s internetem. Zde se projevila fantazie a zvídavost a každý si začal vyhledávat téma, které mu bylo nejbližší. Studentky zabrousily na stránky s moderním oblečením, světovými celebritami nebo romantickými videoklipy; studenti naopak zamířili na stránky fotbalových klubů a oblíbených „rapperů“.

Závěrečný test byl proto postaven na skloubení práce s internetem, textem
a obrázky, zadání však bylo poněkud serióznější. Úkolem bylo vyhledat geografické a demografické informace o České republice a o Keni a formou tabulky zpracovat výsledný dokument. Potěšilo nás, že všechny práce prokázaly, že studenti se skutečně naučili s počítačem pracovat!

Svoje práce si studenti průběžně ukládali na přenosný „USB disk“, který dostali při zahájení kurzů spolu s učebnicí obsahující probíranou látku, ale i celou řadu témat pro pokračování v samostatném studiu.

Vyvrcholením kurzů bylo jejich slavnostní zakončení dne 16. prosince 2010 v rezidenci ZÚ ČR v Nairobi, které bylo spojeno s předáním tří počítačových sestav škole „Dagoretti Mixed Secondary School“. Studenti tak našli pod vánočním stromem hodnotný dárek. Z projevů představitelů Zastupitelského úřadu České republiky v Nairobi, institutu AFRALTI, představitelů školy, ale zejména studentů bylo na první pohled zřejmé, že uplynulé dva týdny, které studenti strávili v učebně, přinesly své ovoce. Na otázku, kdo ze studentů by se chtěl i nadále věnovat práci s výpočetní technikou se zvedl doslova les rukou a všichni zúčastnění se shodli na tom, že kurzy by měly i nadále pokračovat.

Další vývoj možnosti pokračování projektů závisí na podpoře ze strany rozhodujících představitelů České republiky, mezinárodních organizací a zejména na objemu přidělených finančních prostředků (ZRS). A jak se opakovaně potvrdilo, vzdělávací projekty realizované Ministerstvem vnitra v Africe jsou správnou cestou, jak může Česká republika přispět k výzvě Summitu WSIS a konkrétním způsobem plnit své závazky k podpoře rozvoje „Informační společnosti“ a překonávání „digitální propasti“ v rozvojových zemích. Projekt Keňa 2010, financovaný z oficiálních prostředků zahraniční rozvojové spolupráce MZV ČR je též zařazen a vykazován v rámci plnění tzv. přístupových dohod ČR s EU27, podle kterých jsou stanoveny limity % národních HDP na realizaci ZRS.

Studentky o přestávce s učebnicí zpracovanou českou stranouStudentky o přestávce s učebnicí zpracovanou českou stranou


Autoři článku:  Ing. A Chlum, člen SPA a Ing. R. Buřič,  lektor projektu Keňa 2010

Foto: lektoři projektu

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: