Miroslav Střída

Miroslav Střída

(* 11. 9. 1923 Jihlava) – český geograf

Odborník v oblasti ekonomické a regionální geografie Miroslav Střída vystudoval reálné gymnázium ve svém rodišti a v letech 1945–48 Přírodovědeckou fakultu UK; v následujícím roce absolvoval stipendijní pobyt na pařížské Sorbonně. Po návratu pracoval krátce jako redaktor v Přírodovědeckém nakladatelství a v roce 1952 se stal asistentem na Vysoké škole ekonomické (do 1955). Následujících 8 let se podílel na práci oddělení hospodářské geografie v Ekonomickém ústavu ČSAV, které v roce 1963 přešlo do nově budovaného Geografického ústavu ČSAV. V něm setrval (mimo léta 1973–80, kdy pracoval v Ústředním ústavu geologickém) až do odchodu do důchodu.

Střída se soustředil především na ekonomickou a regionální geografii. Již svou disertaci, pro niž provedl analýzu dopravních poměrů Jihlavského kraje, vytvořil na objednávku tehdejšího KNV. Zabýval se rozmístěním průmyslu na našem území (Industrializace jižní Moravy v prostoru dolního Podyjí) a vymezením hospodářských oblastí ČSSR (jako spoluautor kolektivního díla Oblasti Československa, 1963). Podílel se na vytvoření Vojenského zeměpisného atlasu (1965) a Atlasu ČSSR (1966). V době, kdy působil v Ústředním ústavu geologickém, přispěl ke geologickému mapování našeho území a vytvořil studie o vlivu nerostné těžby na životní prostředí. Dlouhá léta se věnoval zpracování české i mezinárodní bibliografie geografických děl.

Sládek J.: Životní jubileum dr. Miroslava Střídy, CSc. Sborník Československé geografické společnosti 88, 1983, s. 246–249

Encyklopedii českých cestovatelů vydalo nakladatelství Libri

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: