Ladakh na kole: Severoindický Ladakh

Ladakh na kole: Severoindický Ladakh

Země vysokých průsmyků, Malý Tibet, Měsíční země, poslední Shangri La – to vše jsou synonyma pro Ladakh. Území je součástí indického státu Jammu&Kash­mir. Obvykle se o Ladakhu hovoří v souvislosti se sousední oblastí Zanskar.

Puga Sumdo

Izolované území v srdci Himalájí

Lakakh&Zanskar má asi 140 tisíc obyvatel a zaujímá plochu 96 701 km². Převládajícím náboženstvím je budd­hismus. Pro turistiku byla oblast zpřístupněna teprve v roce 1974 a k návštěvě příhra­ničních zón s Čínou a Pákistánem je dodnes vyžado­váno zvláštní povolení.

Metropolí Ladakhu je město Leh, ležící v údolí Indu v nadmořské výšce kolem 3 500 metrů. Do regionu vedou jen dvě přístupové silnice. Ta první, z Kašmíru přes Kargil, je v jednom úseku v dostřelu děl pákistánské armády. Vzhledem k neklidné linii zasta­vení palby a islámským teroristům, působícím v Kašmíru, není tato trasa považována za zcela bezpečnou.

Proto byla vybudována „druhá nejvyšší vysokohorská silnice na svě­tě“ z Manali do Lehu. Tato 485 kilometrů dlouhá komunikace pře­kračuje Velký Hima­lájský hřeben. Přitom překonává několik vysokých sedel. Nejvyšší z nich jsou Lachu­lung La (5 077 m) a Tag­lang La (5 340 m). V knihách i na mapách najdete rozdílné údaje. Já se držím našeho měření pomocí GPS. Ty uvozovky, které jsem použil pro označení uvedené silnice, jsou na místě. Indové mají tenden­ci k přehá­nění.

Mistni architektura

Obyvatelé drsné krajiny

Osou Ladakhu je údolí Indu. Ten pramení v Tibetu a zde se prodírá mezi již zmíněným hlavním Himalájským hřebenem (se sedmitisícovými vrcholy) na jihu a Ladakhským hřebenem na severu. Na sever od Ladakh Range jsou osídlená údolí řek Shyok a Nubra. Oblast je známá jako Nubra Valley. Tudy procházela dů­ležitá kara­vanní cesta do Turkistánu.

Poté, co Pákistán zabral území na západě a Čína obsa­di­la severovýchod, je Nubra Valley prakticky izolováno. Jedinou průchozí spojnicí se světem je silnice do Lehu, vedoucí přes prů­smyk Khardung La s nadmořskou výškou 5 372 metrů. K Ladakhu patří také oblasti polopouštních vysoko­hor­ských planin ko­lem jezer Tso Moriri a Pangong Tso.

Původními obyvateli Ladakhu byli nomádští Khampové. Od nepaměti na zdej­ších vysokohorských pastvinách pásli své jaky, kozy a ovce. Potom začal do o­blasti pronikat buddhismus. Níže v údolí Indu žil v několika vesnicích nepočetný indo-irán­ský kmen Brokpů, zná­mých také jako Dardové. Ti v sedmém století přijali buddhismus. V této době také ovlivňuje oblast migrace Mongolů.

Historické osudy Ladakhu

Od roku 842 dynastie La-chen postupně šířila svoji moc údolím Indu. Za její vlá­dy byly také vybudovány palác a pevnost v Shey. V 11. století buddhistický uče­nec Ringchen Zangpo zřídil 108 klášterů v západním Tibetu a také v Ladakhu. Tibet­ský poutník Tsongkhapa na konci 14. století přinesl nové budd­his­tic­ké učení, hlásané prv­ním Dalajlámou. V té době vznikl dodnes známý řád Ge­luk­pa, působící v klášterech Tikse, Likir a Spituk.

V následujících stoletích čelil Ladakh útokům spojených armád Baltistánu a Kaš­míru. Nikdy nebyl zcela podroben. V 16. století si král Jamyang Namgyal vzal za ženu dceru baltistánského vládce Aliho Mira. Za krále Singe Namgyala(1570 až 1642) říše vzkvétala. Byly založeny kláštery Hemis a Stakna. Brzy nato byl Ladakh donucen čelit spojené mongolsko-tibetské armádě a vyhledal pomoc u kašmírského gu­ver­néra. Tím se dostal pod vliv Mughalské říše a do údolí Indu přišli i muslimové.

Po konfliktu s Tibetem se moc ladakhského krále opět stabilizovala a sahala až po Lahaul a Spiti. Klidné doby ukončilo dobytí Ladakhu armádou z Jammu, ve­de­nou slavným gene­rálem Zorawarem Singhem, pozdějším maháradžou Kašmíru. Král byl svržen a roku 1830 vykázán do Stocku.

V roce 1846 se Ladakh definitivně stál součástí státu Jammu&Kashmir. Tepr­ve v roce 1995 získal částečnou autonomii.

Místo konfliktů

Ladakh je pohraniční oblastí. Po několika válkách s Pákistánem a válce s Čí­nou v roce 1962 je hraniční čára sice stabilizována, ale Indie si činí nárok na některá území, ztracená v těchto konfliktech. Nejtrapnějším současným incidentem je neutuchající střet s Pákistánci na ledovci Sia­chen, severně od Nubra Valley. Toto nejvýše po­ložené bitevní pole na světě by mělo být mementem mori pro mnohé politiky a vlád­ce na světě. Jak se neustále přesvědčujeme, bohužel tomu tak není.

Nedá mi to, a tak ještě několik slov ke sporu o Kašmír. Když se v roce 1947 dě­lila Britská Indie na Indii a Pákistán (tenkrát Západní a Východní – dnešní Ban­gla­déš), tehdejší mahárádža Kašmíru se vyslovil pro připojení k Indii. Tak se stal Kaš­mír jediným převážně muslimským územím pod správou Indie.

Pákistán ovšem pod záminkou práva Kašmířanů na svobodnou volbu obsadil území na severozápadě a úz­ký pruh na západě. Oba státy spolu vedly již tři války. Bylo to v letech 1947-1948, 1965 a 1971. Poslední krátký konflikt u Kargilu vznikl v roce 1999. Znepřátelené armády sou­středily na kontrolní linii, odpovídající linii zastavení palby z roku 1949, znač­­né sí­ly. V roce 1962 válčila Indie s Čí­nou o oblast Aksaj Chin, kterou Čína předtím v ti­chosti anektovala. Mezi pákistánskou a indickou armádou v oblasti Kargilu občas dochází k dě­lo­­stře­lec­kým přepadům a na ledovci Siachen k pěchotním přestřel­­kám. Kromě toho Pá­kistán vcelku nepokrytě podporuje islámské teroristy, ope­rující v Kašmíru.

Letmý pohled na vojenský potenciál, kterým disponují Indie a Pákistán, není potěšitelný. Armády mají 1,26 milionu / 620 000 mužů, jaderné zbraně na obou stranách jsou odhadovány na 35 až 50 ks, počet obyvatel 1,03 miliardy / 144,6 milionu. Rivalové disponují raketami, schopnými během několika minut donést atomové hla­vice do největších měst protivníka. Jednou vysla­né rakety již nemohou zastavit, a tak je tato oblast právem považována za po­tenciální hrozbu první jaderné války. USA a v poslední době i Rusko se snaží situ­aci uklidňovat, ovšem zasahují jen z pohledu toho, co je pro ně momentálně prospěš­né. Neřeší však podstatu sporu.

Mapa Ladakhu

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář:

Články v okolí