Základní myšlenky

Základní myšlenky

Víra v jediného boha, Stvořitele a Spasitele lidstva – tuto víru sdílejí křesťané se židy a muslimy. Biblický bůh je něčím víc než pouhým iniciátorem všeho dění. Je Stvořitelem, který se podílí na životě lidí a v dobách nouze jim přispěchá na pomoc.

Víra v Ježíše Krista, jediného Syna božího a Spasitele veškerého lidstva – tímto se křesťané naopak zásadně odlišují od judaismu i islámu, které jedinečnou autoritu a boží podstatu Ježíše neuznávají. Člověk, zapletený do svých hříchů, je vydán věčné smrti, tzn. že jeho existence je vzdálena Hospodinovi, zdroji života. Tím, že Syn boží na sebe vzal tentýž osud smrti, a tak se vzdálil Bohu, otevřel všem lidem cestu ke spáse. Vyvrcholením tohoto Ježíšova spásného kroku je jeho zmrtvýchvstání.

Víra v Ducha Svatého – spolu s Otcem a Synem tvoří Duch Svatý nejsvětější trojici. Slovy svatého Augustina je Duch svatý láska mezi Otcem a Synem. Je to dar Otce Synovi a Syna Otci, dar jenž oba navzájem spojuje. Při křtu Duch svatý naplňuje srdce každého křesťana a uvádí jej do intimního vztahu s Bohem.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: