Diogo Cão – tvůrce sloupů padrão

Diogo Cão – tvůrce sloupů padrão

Portugalský mořeplavec se dostával dál a dál po pobřeží Afriky. Kde doplul, vztyčil kamenný sloup.

CÃO Diogo (* asi 1440, † asi 1486) – portugalský mořeplavec

Protože druhou polovinu 70. let 15. století vyplnila válka Portugalska s Kastilií, bylo možné navázat na starší plavby kolem Afriky až v 80. letech. Nový panovník, král Jan II., teprve v roce 1481 vyslal flotilu pod velením Dioga (de) Azambuji k založení pevnosti na pobřeží Guinejského zálivu, která by se stala střediskem portugalského obchodu s otroky. Azambuja vybral místo v dnešní Ghaně, kde koncem roku 1481 založil pevnost São Jorge da Mina, pro niž se ale brzy ujalo označení Elmina.

Po založení Elminy se Azambuja s většinou lodí vrátil do Portugalska, pouze jednoho ze svých kapitánů vyslal dále k východu a jihu, aby pokračoval v průzkumu pobřeží. Byl jím D. Cão; zopakoval Sequeirovu plavbu, za mysem svaté Kateřiny (2° jižní šířky) pokračoval na jih, až na jaře 1482 doplul k ústí mohutné a velmi vodnaté řeky, kterou domorodci nazývali Nzari. Cão jí dal jméno řeka Svatého Jiří (Rio de São Jorge). Tento název byl brzy zastíněn pojmenováním Rio do Padrão, pak Zaire (zkomolenina z domorodého názvu) a nakonec od přelomu 16. a 17. století Kongo podle černošské říše u jejího ústí.

Sloupy místo křížů

Zastavme se u názvu padrão; tohoto pojmenování se užívalo pro kamenné sloupy s vytesaným křížem a portugalským znakem, které od Cãovy výpravy nahradily dosud stavěné dřevěné kříže, jež v tropickém klimatu rychle podléhaly zkáze. První padrão postavil Cão na africkém pobřeží nedaleko ústí řeky Kongo. V plavbě ale pokračoval dále až k mysu Santa María na 13° 30’ jižní šířky, kde postavil druhé padrão, a když seznal, že pobřeží pokračuje dále k jihu, rozhodl se pro návrat. Opětovně při něm navštívil ústí Konga, plul několik desítek kilometrů proti jeho proudu a navázal kontakt s konžskou říší.

Shodou okolností po Cãově návratu se v Lisabonu objevil muž, který nabízel králi plán doplout do Indie západním směrem – K. Kolumbus. Král, po poradě se svými odborníky z junta dos mathemáticos, jeho návrh odmítl a rozhodl se podpořit další Cãovy plavby. Pro zvýšení efektu byl Cãovi do výpravy přidělen i odborník z junty, německý matematik a kartograf M. Behaim.

Druhá Cãova plavba proběhla v letech 1484–86. Znovu se zastavil u ­ústí Konga, ale poté pokračoval dále k jihu, od mysu Santa María prozkoumal dalších 1 000 km pobřeží a vztyčil další dvě padrãa, druhé z nich na mysu Cross (22° jižní šířky) na suchém pobřeží dnešní Namibie; tento kříž byl nalezen v roce 1893 německými kolonizátory na svém původním místě. Zde se Cão z neznámých důvodů obrátil zpět, znovu se zastavil v Kongu a stejně jako při první plavbě tam podnikl lov na otroky.

D. Cão zemřel buď při plavbě domů (zastánci této domněnky obvykle dodávají, že lodi do Portugalska dovedl Behaim), nebo krátce po návratu. Netrvalo dlouho a na Cãa navázal B. Dias.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: